Milik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Strategia rozwoju MiGU M

Email

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008 – 2015.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/177/2007
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

KARTA ZADANIA W OBSZARZE STRATEGICZNYM: WALORY UZDROWISKOWE.
CEL STRATEGICZNY: Muszyna jest ważnym ośrodkiem uzdrowiskowo-turystycznym.

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
1.4. PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY ORAZ ESTETYKA MIASTA I GMINY SĄ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

NAZWA ZADANIA: W.1.4.14. Kształtowanie przestrzeni publicznej Milika:

OPIS:

 1. Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich Muszyny.
 2. Estetyzacja przestrzeni publicznej oraz nadanie Uzdrowisku niepowtarzalnego klimatu, przyjaznego dla mieszkańców i osób odwiedzających gminę.
 3. Ukształtowana przestrzeń publiczna Milika.

 

KARTA ZADANIA W OBSZARZE STRATEGICZNYM: INFRASTRUKTURA
CEL STRATEGICZNY: Podstawowa infrastruktura służąca mieszkańcom jest dobrze rozwinięta

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
1.1. BUDOWANE SĄ NOWE DROGI, CHODNIKI, PARKINGI ORAZ OBWODNICA MIASTA

NAZWA ZADANIA: I.1.1.6. Budowa podstawowej infrastruktury drogowej w miejscowości Milik:
1. budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi przez wieś do „Głębokiego” (2011 – 15 r.);
2. budowa parkingu przy kościele w Miliku (2011 r);
3. budowa drogi z Milika do Szczawnika (2011 r.).

OPIS:

 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz gminy.
 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
 3. Zadanie 1: budowa 4 km chodnika wraz z oświetleniem,
  Zadanie 2: budowa parkingu o pow. 0,10 ha,
  Zadanie 3: budowa 2,5 km nowej drogi.

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
1.3. BUDOWANE I MODERNIZOWANE SĄ MOSTY I KŁADKI NA POTOKACH

NAZWA ZADANIA: I.1.3.8. Budowa i modernizacja mostów na potoku Milik (okolice Podgórnego).

OPIS:

 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy.
 2. Umożliwienie dotarcia do gospodarstw rolnych dla ok. 20 rodzin.
 3. Wybudowane i zmodernizowane 2 mosty w Miliku.

 

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
1.4. ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE ULICZNE JEST MODERNIZOWANE ORAZ BUDOWANE JEST NOWE OŚWIETLENIE PRZY ZASTOSOWANIU
ENERGOOSZCZĘDNYCH I NOWOCZESNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

NAZWA ZADANIA: I.1.4.8. Kompleksowa wymiana źródeł światła na energooszczędne wraz z uzupełnieniem brakujących odcinków oświetlenia w Miliku.

OPIS:

 1. Obniżenie kosztów oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa.
 2. Zmniejszenie wydatków na oświetlenie dróg oraz zmniejszenie zdarzeń niebezpiecznych.
 3. Zamontowanie oświetlenie na odcinku 5,0 km.

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
1.5. REMONTOWANA JEST ISTNIEJĄCA ORAZ BUDOWANA NOWA SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA

NAZWA ZADANIA: I.1.5.6. Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w Miliku: kanał „Kocoń” (2010 r.).

OPIS:

 1. Poprawa stanu środowiska oraz zdrowia mieszkańców i gości odwiedzających Milik.
 2. Poprawa jakości wód i stanu środowiska na terenie gminy Muszyna oraz poprawa jakości i dostępności wody pitnej dla mieszkańców i turystów.
 3. Budowa 0,5 km kanalizacji: kanał „Kocoń” (0,5 km).

 

NAZWA ZADANIA:   I.1.5.13. Budowa wodociągu wiejskiego wraz z ujęciem wody pitnej dla miejscowości Milik i Żegiestów.

OPIS:

 1. Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
 2. Poprawa jakości wody na terenie gminy.
 3. Wybudowane 6 km wodociągu wraz z ujęciem i stacja uzdatniania wody.

 

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
2.1. BUDOWANE SĄ BOISKA SPORTOWE ORAZ PLACE ZABAW DLA DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH I NA OSIEDLACH

NAZWA ZADANIA: I.2.1.5. Modernizacja boiska w Miliku wraz z budową infrastruktury sportowej.

OPIS:

 1. Poprawa infrastruktury służącej rozwojowi mieszkańców gminy, w tym szczególnie dzieci i młodzieży.
 2. Powstanie miejsca umożliwiającego organizację zawodów sportowych i imprez kulturalno-oświatowych.
 3. Zmodernizowany obiekt w Miliku.

 

NAZWA ZADANIA:  I.2.1.8. Budowa profesjonalnych placów zabaw w Żegiestowie, Miliku, Szczawniku, Złockiem, Wojkowej, Jastrzębiku.

 1. Modernizacja przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej dla dzieci.
 2. Powstanie miejsca umożliwiającego bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 3. Wybudowane place zabaw w Żegiestowie, Miliku, Szczawniku, Złockiem, Wojkowej, Jastrzebiku.

 

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
2.2. BUDOWANE SĄ ŚCIEŻKI ROWEROWE I KONNE WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

NAZWA ZADANIA:  I.2.2.2. Budowa rowerowej trasy widokowo-turystycznej Żegiestów – Milik wraz z zagospodarowaniem terenów wokół byłych przejść granicznych: Żegiestów – Sulin i Milik – Legnawa wraz z małą infrastrukturą.

OPIS:

 1. Wzbogacenie oferty turystycznej gminy.
 2. Wypromowanie gminy jako terenów dla uprawiania górskiej turystyki rowerowej i znaczące zwiększenie ruchu turystycznego i otwarcie się na turystów słowackich.
 3. 10,0 km wybudowanej trasy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenów dawnych przejść granicznych i małą infrastrukturą.

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
2.5. RZEKI I POTOKI NA TERENIE GMINY ZAGOSPODAROWANIE SĄ NA CELE TURYSTYCZNO-REKREACYJNE

NAZWA ZADANIA:  I.2.5.3. Budowa zbiornika o funkcji rekreacyjno-retencyjnej na potoku Milik w Miliku.

OPIS:

 1. Wzbogacenie oferty turystycznej gminy oraz ochrona przed skutkami powodzi.
 2. Wykreowanie kolejnej atrakcji turystyczno-rekreacyjnej, która wpłynie na dalszy rozwój Milika.
 3. Budowa przegrody, która pozwoli uzyskać zbiornik o powierzchni ok. 2,4 ha.

KARTA ZADANIA W OBSZARZE STRATEGICZNYM: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ZDROWIA
CEL STRATEGICZNY: Miasto i Gmina jest właściwie zabezpieczone przed skutkami powodzi.

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
2.1. UREGULOWANE I ZABEZPIECZONE PRZED WYLANIEM SĄ RZEKI I POTOKI NA TERENIE GMINY

NAZWA ZADANIA: B.2.1.2. Regulacja potoków: Złockie, Milik, Jastrzębik.

OPIS:

 1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie przed skutkami powodzi.
 2. Poprawa walorów turystycznych i uŜytkowych terenów nad potokami.
 3. 3. Regulacja dwóch potoków (Złockie, Milik).
 4. Ochrona dróg przed skutkami wylewania cieków wodnych.
 5. Zabezpieczone korony dróg na odcinku 2 km.

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
2.2. DROGI SĄ ZABEZPIECZONE PRZED WEZBRANYMI WODAMI POTOKÓW
CEL STRATEGICZNY: B.2.2.2. Zabezpieczenie skarp przy drodze gminnej w Miliku.

OPIS:

 1. Zabezpieczenie drogi przed skutkami powodzi.
 2. Zmniejszenie nakładów na remont drogi po ewentualnych powodziach.
 3. Zabezpieczenie drogi od strony potoku na całej jej długości.

 

KARTA ZADANIA W OBSZARZE STRATEGICZNYM: EDUKACJA
CEL STRATEGICZNY: Edukacja jest świadczona na wysokim poziomie oraz dostępna na wszystkich etapach kształcenia

PROPOZYCJE zadań, programów, projektów i działań priorytetowych służących realizacji CELU POŚREDNIEGO:
1.1. PLACÓWKI OŚWIATOWE W GMINIE SĄ NOWOCZESNE I DOBRZE WYPOSAŻONE

NAZWA ZADANIA:  E.1.1.4. Rozbudowa budynku szkolnego - punktu filialnego w Miliku.

OPIS:

 1. Poprawa warunków nauczania młodzieŜy uczącej się w szkole w Miliku.
 2. Poprawa wyników i efektów nauczania.
 3. Baza edukacyjna powiększona o jedną wielofunkcyjną salę lekcyjną i świetlice wiejską w szkole w Miliku.

Powyższe informacje są wycinkiem dotyczącym Milika. Zobacz więcej szczegółów

Poprawiony: piątek, 18 lutego 2011 07:04  


Zaakceptuj używanie plików cookies na tej stronie.